راهبند فک ۶۴۰

راهبند فک ۶۴۰

راهبند فک 640 قابلیت نصب میله یا (تیرکت) از طول4 تا 7 متر را دارد و میانگین سرعت باز و بسته شدن آن 6 ثانیه می باشد

تعداد